BÀI TẬP ĐỒ THỊ HÓA HỌC KHÓ

Câu 1.

Bạn đang xem: Bài tập đồ thị hóa học khó

Sục thong dong khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ba(OH)2 với NaAlO2. Trọng lượng kết tủa nhận được sau phản bội ứng được biểu diễn trên đồ vật thị sau:

*

Giá trị của m là:

A. 47,86 B. 57,71 C. 49,05 D. 35,30

⇒ xem giải

Câu 2. Cho từ từ mang lại dư dung dịch HCl vào 100 ml dung dịch có NaAlO2 aM và NaOH bM. Đồ thị màn biểu diễn mối liên hệ giữa số mol Al(OH)3 tạo thành và số mol HCl được trình bày như hình mẫu vẽ sau:

*

Tỉ lệ a : b gần nhất với số như thế nào sau đây?

A. 1,48 B. 1,32 C. 0,64 D. 1,75

⇒ coi giải

Câu 3. Khi nhúng thanh Mg có trọng lượng m gam vào dung dịch tất cả hổn hợp X cất a mol Cu(NO3)2 cùng b mol HCl ta gồm đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của khối lượng Mg vào thời hạn phản ứng được biểu diễn như hình vẽ dưới đây:

*

Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn rút thanh Mg ra, chiếm được NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5. Tỉ lệ a : b là:

 A. 1 : 10. B. 1 : 12. C. 1 : 8. D. 1 : 6.

⇒ coi giải


Câu 4. Cho m gam hỗn hợp có Na2O với Al2O3 vào 400 ml dung dịch H2SO4 0,3M với HCl 0,9M. Sau khi xong xuôi phản ứng, thu được hỗn hợp X. đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, bội phản ứng được trình diễn theo đồ vật thị sau:

*

Giá trị của m là?

A. 16,04 gam B. 17,2 gam C. 11,08 gam D. 9,84 gam

⇒ xem giải

Câu 5. Nhỏ hết sức từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M vào hỗn hợp X đựng đồng thời Al2(SO4)3 với K2SO4, lắc đa số để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị màn biểu diễn sự dựa vào của tổng khối lượng kết tủa theo thể tích hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M như sau:

*

Giá trị của x là:

A. 900 B. 600 C. 800 D. 400

⇒ xem giải

Câu 6. Cho thủng thẳng dung dịch NaOH 0,5M vào 100 ml hỗn hợp FeCl3 aM với AlCl3 bM, thấy lộ diện kết tủa, lúc kết tủa cực to thì tiếp đến kết tủa bị hài hòa một phần. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa số mol kết tủa với số mol NaOH cho vào như hình vẽ:

*

Giá trị của a với b theo thứ tự là

A. 0,10 và 0,05. B. 0,10 và 0,30. C. 0,20 và 0,02. D. 0,30 và 0,10.

⇒ coi giải

Câu 7. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X có Ba, BaO, Al cùng Al2O3 vào nước dư, thu được dung dịch Y với 5,6 lít H2 (đktc). Nhỏ dại từ từ mang đến dư dung dịch HCl 1M vào dung dịch Y. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa Al(OH)3 theo thể tích hỗn hợp HCl 1M như sau:


*

Giá trị của m làA. 47,15. B. 56,75. C. 99,00. D. 49,55.

⇒ coi giải

Câu 8. Nhỏ nhàn rỗi dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc trọng lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:


Bạn đang xem chưa: bài bác tập nhôm vào đề thi đh (Phần 3)

*

Giá trị của V ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây?

A. 1,7. B. 2,1. C. 2,4. D. 2,5. 3

⇒ xem giải

Câu 9. Sục nhàn rỗi khí CO2 mang đến dư vào dung dịch gồm a mol NaOH cùng b mol Ca(OH)2. Sự dựa vào của số mol kết tủa CaCO3 vào số mol CO2 được màn trình diễn theo trang bị thị sau:

*

Tỉ lệ a : b tương xứng là

A. 4 : 5. B. 2 : 3. C. 5 : 4. D. 4 : 3.

⇒ coi giải

Câu 10. Hòa tung 10,92 gam hỗn hợp X đựng Al, Al2O3 cùng Al(NO3)3 vào dung dịch cất NaHSO4 với 0,09 mol HNO3, khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y chứa các chất chảy có khối lượng 127,88 gam và 0,08 mol hỗn hợp khí Z bao gồm 3 khí không màu, ko hóa nâu ngoại trừ không khí. Tỉ khối hơi của Z so với He bằng 5. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, làm phản ứng được trình diễn theo đồ vật thị sau:

*

Phần trăm khối lượng của khí có cân nặng phân tử lớn nhất trong tất cả hổn hợp Z là


A. 41,25%. B. 68,75%. C. 55,00%. D. 82,50%.

⇒ xem giải

Câu 11. đến m gam Al chức năng với oxi sau 1 thời hạn thu được m + 2,88 gam hỗn hợp X. Cho các thành phần hỗn hợp X tác dụng với hỗn hợp HCl dư chiếm được a mol H2 với dung dịch Y. Rót ung dung dung dịch NaOH vào hỗn hợp Y ta gồm đồ thị sau

*
Cho các thành phần hỗn hợp X tác dung với dung dịch HNO3 dư chiếm được V lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) gồm tỉ khối so với hiđro là 16,75 cùng dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m + 249a gam chất rắn khan. Cực hiếm của V g
n nht với?A. 2,0 B. 1,8 C. 1,9 D. 1,7

⇒ xem giải

Câu 12. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào 1 lit dung dịch hỗn hợp chứa a mol HCl với b mol H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Thêm rảnh tới dư hỗn hợp Ba(OH)2 1M vào dung dịch X mang lại tời khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Hiệu quả thí nghiệm được màn trình diễn trên vật dụng thị

*

Giá trị của m, a, b là?

⇒ xem giải

Câu 13. Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch đựng y mol HCl thu được hỗn hợp Z chứa 2 chất tan có cùng độ đậm đặc mol. Thêm thong dong dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì đồ vật thị màn trình diễn lượng kết tủa dựa vào vào lượng OH– như sau:


Giá trị của x là:

A. 27,0. B. 26,1. C. 32,4. D. 20,25.


Để trung hoa dung dịch X nên dùng V ml dung dịch NaOH 0,5M. Quý giá của V là bao nhiêu?

⇒ xem giải

Câu 15. Nhỏ lỏng lẻo V lít dung dịch đựng Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch cất x mol NaHCO3 với y mol BaCl2. Đồ thị tiếp sau đây biểu diễn sự dựa vào giữa lượng kết tủa và thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:


Giá trị của x cùng y khớp ứng là:

A. 0,1 và 0,05 B. 0,2 cùng 0,05 C. 0,4 với 0,05 D. 0,2 với 0,10

⇒ xem giải

Câu 16. Cho khoan thai dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào 500 ml dung dịch AlCl3 và Al2(SO4)3 thì khối lượng kết tủa thu được nhờ vào thể tích dung dịch Ba(OH)2 theo đồ gia dụng thị sau:

Tính nồng độ mol/l của các muối AlCl3 và Al2(SO4)3.

⇒ xem giải

 Câu 17. Hòa tan không còn 9,0 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al, Al2O3 và Al(NO3)3 trong dung dịch NaHSO4, hoàn thành phản ứng thu được hỗn hợp Y tất cả hai muối với 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí Z có NO, N2O, H2. Tỉ khối tương đối của Z đối với He bằng 4,875. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào hỗn hợp X, phản ứng được biểu diễn bằng đồ vật thị sau:

Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong tất cả hổn hợp là?

⇒ coi giải

Câu 18. Hòa tan không còn 12,06 gam lếu hợp bao gồm Mg và Al2O3 vào dung dịch cất HCl 0,5M cùng H2SO4 0,1M. Sau khi dứt phản ứng thu được dung dịch X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch X, bội phản ứng màn trình diễn theo đồ gia dụng thị sau:

Nếu đến từ từ V ml dung dịch NaOH 0,3M với Ba(OH)2 0,1M vào hỗn hợp X, nhận được lượng kết tủa lớn nhất, lấy kết tủa nung bên cạnh không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được m gam rắn khan. Giá trị m là

A. 37,860 B. 41,940 C. 48,152 D. 53,124

⇒ coi giải

Câu 19. Hòa tan không còn hỗn hợp có Fe3O4 với Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) trong dung dịch đựng x mol HCl loãng, thu được dung dịch X. đến dung dịch NaOH dư vào X, bội nghịch ứng được màn biểu diễn theo đồ vật thị sau:

Giá trị của x là

A. 1,12. B. 1,24. C. 1,20. D. 1,18.

⇒ Xem giải

Câu 20. Cho nhàn hạ dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào dung dịch chứa AlCl3 x (mol/l) và Al2(SO4)3 y (mol/l). Phản ứng được màn biểu diễn theo thiết bị thị sau:

Tỉ lệ x : y là.

Xem thêm: Cách Làm Tóc Xoăn Tại Nhà Khong Can May, Tự Làm Tóc Xoăn Tại Nhà Không Cần Dùng Máy

A. 2 : 3 B. 2 : 1 C. 1 : 2 D. 3 : 2

⇒ Xem giải

Câu 21. Cho m gam lếu láo hợp có Na, Na2O, Ba, BaO vào số lượng nước dư, thu được dung dịch X và a mol khí H2. Sục khí CO2 mang đến dư vào dung dịch X, bội phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

Giá trị m là.

A. 21,4 gam B. 22,4 gam C. 24,2 gam D. 24,1 gam

⇒ Xem giải

Câu 22. Cho thong thả dung dịch Ba(OH)2 1M cho dư vào 200 ml dung dịch đựng H2SO4 với Al2(SO4)3 xM. Bội phản ứng được trình diễn theo vật thị sau:

Biết V2/V1 = 1,2. Giá trị của x là.

A. 0,30M B. 0,12M C. 0,06 M D. 0,15M

⇒ Xem giải

Câu 23. Cho nhàn dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3. Phản nghịch ứng được màn trình diễn theo đồ dùng thị sau:

Nếu mang lại từ trường đoản cú 200 ml dung dịch HCl 0,8M với H2SO4 aM vào 200 ml hỗn hợp X, thu được dung dịch Y với 1,792 lít khí CO2 (đktc). Mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá m là.


Bạn đang xem chưa: Mục lục: bài bác tập tổng hợp

A. 44,06 gam. B. 39,40 gam. C. 48,72 gam. D. 41,73 gam.

⇒ Xem giải

Câu 24. Cho 27,6 gam lếu láo hợp có Na, Na2O, cha và BaO vào số lượng nước dư, nhận được a mol khí H2 với dung dịch X. Sục khí CO2 mang đến dư vào X, phản ứng được biểu diễn theo vật thị sau.

Giá trị của a là.

A. 0,16 B. 0,10 C. 0,08 D. 0,12

⇒ Xem giải

Câu 25. Cho tự từ mang lại dư dung dịch Ba(OH)2 vào hỗn hợp X chứa H+, Cr3+, Cl- và SO42-. Làm phản ứng được biểu diễn theo trang bị thị sau:

Nếu nhúng thanh Zn vào hỗn hợp X trên, kết thúc phản ứng lấy thanh Zn ra, vệ sinh khô cân lại thấy khối lượng giảm m gam so với ban đầu. Quý hiếm m là.

A. 9,75 gam. B. 11,7 gam. C. 3,90 gam. D. 5,85 gam.

⇒ Xem giải

Câu 26. Cho m gam láo hợp bao gồm Na, Na2O, bố và BaO vào nước dư thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Sục khí CO2 mang đến dư vào hỗn hợp X, bội nghịch ứng được màn biểu diễn theo đồ gia dụng thị sau:

Giá trị của m là.

A. 22,98 gam. B. 21,06 gam. C. 23,94 gam. D. 28,56 gam.

⇒ Xem giải

Câu 27. Hòa tan hết m gam láo hợp gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 trong nước dư, thu được a mol khí H2 cùng dung dịch X. Mang lại dung dịch H2SO4 mang lại dư vào X, phản bội ứng được màn trình diễn theo vật dụng thị sau:

Giá trị của m là.

A. 26,52 gam. B. 25,56 gam. C. 23,64 gam. D. 25,08 gam.

⇒ Xem giải

Câu 28. Hòa tan hết hỗn hợp có Cu và Fe3O4 trong dung dịch cất 0,6 mol HCl, thu được hỗn hợp X. Thực hiện điện phân hỗn hợp X bằng điện rất trơ cùng với cường độ dòng điện ko đổi. Quá trình điện phân được màn trình diễn theo đồ gia dụng thị sau:

Nếu đến dung dịch AgNO3 đến dư vào X, dứt phản ứng thấy khí NO thoát ra (sản phẩm khử nhất của N+5); đồng thời thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là.

A. 90,42 gam. B. 89,34 gam. C. 91,50 gam. D. 92,58 gam.

⇒ Xem giải

Câu 29. Hòa tan hết m gam hỗn hợp có Ba, BaO, Al và Al2O3 trong nước dư, thu được a mol H2 và dung dịch X. đến từ từ dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch X, làm phản ứng được trình diễn theo vật dụng thị sau:

Giá trị của m là.

A. 31,36 gam. B. 32,64 gam. C. 40,80 gam. D. 39,52 gam.

⇒ Xem giải

Câu 30. Cho 0,15 mol hỗn hợp X bao gồm Al, Al2O3 cùng Al(OH)3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được dung dịch Y. đến dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp Y, phản ứng được biểu diễn theo sơ đồsau: