KINH DƯỢC SƯ

LỄ PHẬT

* Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Tận hỏng Không trở nên Pháp Giới Quá,Hiện, Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, hiền khô Thánh Tăng thường xuyên Trụ Tam Bảo(1 lạy).

Bạn đang xem: Kinh dược sư

* Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn SưThích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư LợiBồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền tình nhân Tát, Hộ Pháp Chư tôn bồ tát, Linh sơn Hội ThượngPhật bồ Tát (1 lạy).

* Chí chổ chính giữa đảnh lễ: Nam mô Đông phương Giáo nhà Dược Sư lưu lại Ly quang Vương Phật, Nhật Quang biến chuyển ChiếuBồ tát, Nguyệt Quang đổi thay Chiếu nhân tình tát, cứu vớt Thoát tình nhân tát, Dược Sư hội thượngPhật tình nhân tát (1 lạy).

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương nước pháp rưới tía ngàn

Quan Âm cam lộ cứu vãn trần gian

Trời người trong trắng vào pháp giới

Lửa đỏ tạo ra sự đóa sen vàng.

NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Đà la ni của trọng điểm đại bi vô ngại:

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Nguyện theo người thương tát quan lại Âm, bởi Ngài có đủ sức mạnh của trọng tâm đại bi. Conxin quy y với đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vị Ngài gồm đủ thần lựcnên hotline là Đấng toàn năng.

Con xin trì tụng thần chú củaNgài. Thần chú tạo nên chúng sanh được an vui lợi ích. Thần chú cực kì thùthắng, vày nó tạo cho ác ma cần yếu tới gần; thật là linh nghiệm vày nó có thể tịnh hóa trái đất sanh tử luânhồi.

Hãy tụng Thần chú như sau: Cúixin Đấng sáng sủa chói, Đấng bao gồm trí tuệ sáng sủa chói, Đấng khôn cùng thoát vắt gian, Bậc sưtử vương, Bậc người tình tát vĩ đại! Xin Ngài hãy ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơnngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm.

Đấng về tối thắng, hỡi Đấng tốithắng! Xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm.

Đấng đại từ tại! Xin Ngài pháthuy sức khỏe thần thông tự tại. Xin Ngài phân phát huy sức mạnh đại từ bỏ tại.

Đấng ko ô nhiễm, Đấng xa rờitrần cấu, Đấng có thân hình không ô nhiễm! Hãy đến, xin Ngài xuất hiện.

Đấng tự trên trong đời! Xin Ngàitrừ độc tham lam, trừ độc sảnh hận, trừ độc dại si tham ái, trừ không bẩn phiền nãonhiễm ô.

Đấng sư tử vương! Xin Ngài xuấthiện, tiến lên, hãy tiến lên.

Đấng giác ngộ! Xin Ngài làm chochúng sinh giác ngộ.

Đấng có tương đối đầy đủ lòng từ! bọn chúng conmuốn được thấy Ngài, lạy Ngài.Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, hầu hết điều mongước hồ hết được thành tựu.

Bậc thành tích đệ nhất! Xin bancho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng.

Đấng thành tích vĩ đại! bạn mặcgiáp đen, mình choàng domain authority hổ, tay nuốm hoa sen, tay nỗ lực kim cang, tay núm pháploa giác ngộ gần như người, tay ráng tích trượng đại chiến và cũng chiến thắng, bêntả thì bao gồm mãnh thú, bên hữu lại sở hữu sư tử trợ lực. Xin ban cho nhỏ an vui, hạnhphúc.

Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng,Tam bảo. Con xin quy y người tình tát quan lại Âm, tất cả ước mơ phần lớn được thành tựu.

Thật linh nghiệm, thần chú thậtlinh nghiệm, thần chú của Đấng toàn năng thiệt là linh nghiệm.

NAM MÔ ĐẠIBI quan liêu THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần)

TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦNCHÚ

Con xin quy mạng đảnh lễ chư Phậtnói pháp thanh tịnh vi diệu.

Này lỗi không! Hãy uống cạn tất cảhọa tai, hãy có tác dụng sạch toàn bộ họa tai.

Này mức độ nóng! Hãy vạc hỏa, pháthỏa thiêu đốt toàn bộ họa tai, đốt không bẩn tai họa.

Này Tinh tú! Hãy xuất hiện, xuấthiện để tiêu trừ họa tai black tối, làm cho bầu trời trong sáng, an lành, thật anlành.

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén gỗ cừu đàn

Khói thơm ngát khắp trằn gian

Ba ngàn quả đât đều thanh tịnh

Mười phương chư Phật hiện nay thân vàng

NAM MÔ HƯƠNG VÂN CÁI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

KHAI KINH

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần)

Kính lạy Đức nắm Tôn

Quy mạng mười phương Phật

Con ni phát đại nguyện

Thọ trì kinh Dược Sư

Trên đền tư ơn nặng

Dưới cứu khổ tam đồ

Nếu gồm kẻ thấy nghe

Đều phạt tâm bồ đề

Khi mãn Báo thân này

Sanh vào những Tịnh độ.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

KINH DƯỢC SƯLƯU LY QUANGVƯƠNG NHƯ LAIBỔNNGUYỆN CÔNG ĐỨC

Tôi nghe như vầy, một thuở nọ ĐứcPhật châu du giáo hóa mang đến thành Quảng Nghiêm dưới cây tiếng nhạc, cùng với támngàn Tỳ kheo, cha vạn sáu ngàn tình nhân tát, chén bát bộ Thiên long, người với quỷ thần, Bàla môn, cư sĩ, quốc vương, đại thần cung kính thỉnh Phật thuyết pháp.

Bấy tiếng Văn Thù tình nhân tát nương Phậtthần lực, quỳ gối chắp tay, hướng Phật, bạch rằng: "Bạch Đức cố gắng Tôn! Cúi xinnói rõ danh hiệu, bổn nguyện, công đức thù thắng của các Đức Phật, làm cho mọingười từ đó tu hành, được sinh công đức với nêu gương tốt cho bọn chúng đời sau”.

Đức Phật tức tốc bảo: "Hay thay, haythay, Văn Thù Sư Lợi! Ông hy vọng Ta nói danh hiệu, bổn nguyện, công đức chư Phậtcho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng buộc ràng, luôn luôn được an toàn trong đời Tượng pháp. Ông đề xuất lóng nghe và quan tâm đến kỹ, ta sẽ bởi ông nhưng mà nói”.

Văn Thù Sư Lợi người yêu tát bạch rằng:"Chúng con muốn nghe. Cúi xin nỗ lực Tôn mở lòng chỉ giáo”.

Đức Phật tức khắc bảo: "Này Văn ThùSư Lợi, từ đây đào bới phương Đông giải pháp mười muôn ức cõi nước chư Phật tất cả mộtthế giới thương hiệu là Tịnh lưu Ly; Giáo nhà cõi này là Phật Dược Sư lưu Ly QuangVương Như Lai. Mọi tín đồ tôn kính, vì Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giảiđược đa số việc xẩy ra trong đời và vượt khó khăn khăn, có tác dụng Thầy Trời người, là bậctôn quý. Lúc còn tu hạnh ý trung nhân tát, tất cả phát Mười nhì Đại nguyện để cho hữu tìnhcầu bỏ ra được nấy.

THỨ NHỨT: Ta nguyện đờisau, khi bệnh Vô thượng ý trung nhân đề, hào quang của Ta chiếu mọi vô lượng vô biênthế giới, khiến cho chúng thơ mộng thấy ánh quang đãng này, thân trung khu thanh tịnh, đủtướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời biển khơi trần khổ, vào vùng Niết Bàn.

THỨ HAI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, thân Ta như ngọc lưu ly, trong kế bên sáng suốt, tinh sạchhoàn toàn, hào quang rực rỡ tỏa nắng chiếu mọi mười phương. Các chúng thơ mộng ở nơităm tối cũng thấy thân Ta cùng được an lành, tùy trung ương mãn nguyện.

THỨ BA: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng bồ đề, sử dụng trí phương tiện đi lại dạy bọn chúng hữu tình khiến cho tin lẫn nhau,làm cho dân nhiều nước mạnh.

THỨ TƯ: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu có hữu tình tu theo tà đạo, thì Ta khiến cho họ trở vềchánh đạo. Ví như theo nhị thừa, thì Ta khiến họ ước Vô thượng giác.

THỨ NĂM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng tình nhân đề, nếu có hữu tình làm việc trong giáo pháp tu hạnh thanh tịnh,thì Ta khiến cho họ không hề thiếu Tam tụ tịnh giới. Trường hợp ai bỏ phạm cơ mà nghe danh Ta, trung ương liền thanh tịnh, không đọa ácđạo.

THỨ SÁU: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người yêu đề, nếu bao gồm hữu tình thân hình hèn hạ, cảm thấy không được sáu căn, xấuxí, khờ khạo, tai điếc, mắt mù, nói năng ngọng liệu, thuộc hạ tật nguyền, láchủi, điên cuồng, chịu các khổ não. Nghe được danh Ta, ngay tức thì được ngoài bệnh,thân hình đoan chánh, trí huệ sáng suốt.

Xem thêm: Top 10 Cửa Hàng Nội Thất Sài Gòn Giá Rẻ Tại Tp Hcm, Nội Thất Giá Rẻ Tại Tphcm

THỨ BẢY: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người yêu đề, nếu có hữu tình mang bệnh dịch hiểm nghèo, không người cứuchữa, không nơi cậy nhờ, nghèo cùng khốn khổ. Nghe được danh Ta, ngay tức thì được khỏibệnh, thân trọng tâm thanh tịnh, quyến trực thuộc sum vầy.

THỨ TÁM: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng ý trung nhân đề, nếu có hữu tình có thân thanh nữ chịu những đau khổ,muốn ước ra khỏi, nghe được danh Ta, thân vai trung phong thanh tịnh, đủ tướng trượng phu,tiến mang đến Vô thượng ý trung nhân đề.

THỨ CHÍN: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người tình đề, nếu gồm hữu tình sa vào lưới ma, tà đạo ràng buộc, Tadùng phương tiện khai thị mang lại họ, khiến khỏi mặt đường mê, tu hạnh người tình tát, chứngquả Vô thượng ý trung nhân đề.

THỨ MƯỜI: Ta nguyện đời sau, khichứng Vô thượng người yêu đề, nếu tất cả hữu tình vì chưng vì vô minh phạm phải sai lầm, bắt buộc bịgiam cầm, chịu các đau khổ. Nghe được danh Ta, toàn bộ khổ ấy liền được tiêutrừ.

THỨ MƯỜI MỘT: Ta nguyệnđời sau, khi bệnh Vô thượng người yêu đề, giả dụ có người nào nghèo cùng, đói khát, vìcầu thức ăn uống mà chế tạo ra nghiệp ác. Nghe được danh Ta, siêng lòng lâu trì, thì Ta khiếnhọ bao gồm đủ thứ thực cùng dạy pháp Phật, khiến cho họ được Vô thượng người tình đề.

THỨ MƯỜI HAI: Ta nguyệnđời sau, khi triệu chứng Vô thượng tình nhân đề, trường hợp có fan nào nghèo thuộc hèn hạ, khôngcó áo mặc, muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh lẽo dãi dầu. Nghe được danh Ta, chăm lòngthọ trì, thì Ta khiến cho họ có đủ trang bị dùng, y phục tốt đẹp, của báu dư thừa.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! Công đứccủa Phật Dược Sư bắt buộc nghĩ bàn. Chính vì như vậy các ông nên khuyên bọn chúng sanhnguyện về cõi Tịnh của Phật Dược Sư. Vĩ cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, cây báuthẳng hàng cũng tương tự Tịnh Độ của Phật Di Đà, là địa điểm hội ngộ của nhiều Bồ tátNhứt sanh xẻ xứ, đằng sau sự hướng dẫn của hai bồ tát Nhựt Quang biến đổi Chiếu, NguyệtQuang thay đổi Chiếu là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư.

"Văn Thù Sư Lợi! Ở thế giới nàylại có tương đối nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng bỏn sẻn, thiếu hẳn đức tin,không ưa ba thí, tham lam, íchkỷ, giật đoạt của người. Saukhi qua đời, sanh làm cho ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, ghi nhớ niệm danh hiệu của PhậtDược Sư, sanh lại làm người. Dựa vào công đức ấy, lưu giữ khổ ngạ quỷ, bắt buộc hành cha thí,giúp kẻ nghèo cùng, lớn mạnh thiện căn, tu nhân tình tát pháp.

"Lại nữa, trong đời ngũ trược, cókẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờ ác quỷ, làm bạnvới ma, khi chết lại sa ác đạo. Nếu nghe thương hiệu của Phật Dược Sư, tức thì khỏiđường mê, bờ giác xoay về, xuất gia học đạo, kính cúng Tam Bảo, học tập rộng nghenhiều, chiến thắng Lục độ dài siêu, chóng lên bờ giác.

"Ở trường thích hợp khác, ví như bị kẻ ácnhờ cậy quỷ thần, hay những phù thủy, yếm đối trù ẻo, đau đớn vô cùng. Trường hợp tụngDược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung ác cũng phải nhân hậu và phạt lòngthành quy y Tam Bảo.

"Nếu có Phật tử tu theo Tịnh độpháp môn, nhưng chưa quyết tâm, đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng NAM MÔDƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ được Văn Thù Sư Lợi người yêu tát, Quán vậy ÂmBồ tát, Đắc Đại Thế tình nhân tát, vô tận Ý tình nhân tát, Bảo Đàn Hoa nhân tình tát, Dương vương Bồtát, Dược Thượng tình nhân tát, Di Lặc bồ tát, từ mọi mười phương chỉ lối đưa đườngđến ao Thất bảo, sinh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đờihưởng phước. Tuổi trời khi hết, sanh lại có tác dụng nhân gian, làm gửi luân vương,được tín đồ tôn kính. Tư phương lặng tĩnh, không tồn tại ác ma, khuyến hóa các nhàsiêng tu thập thiện, bố nghiệp thanh tịnh, đầy đủ tướng trượng phu.

"Lại này Văn Thù Sư Lợi! sau khoản thời gian thành đạo, Đức Phật Dược Sư pháttâm đại từ, liền vào Chánh định, hóa Phật bên trên đỉnh, thuyết Đà la ni Thần chú Tiêu tai, làm cho bacõi tư loài không còn những dịch quái ác. Nếu như chư người yêu tát sanh làm việc đời sau, gặpbệnh nan y, phải trì chú này vào chén con nước sạch, không tồn tại vi trùng, cho dịch nhândùng, ngay lập tức được khỏe mạnh mạnh. ý trung nhân tát nhiều hạnh làm cho thuốc cứu vãn người, phước nhiều vôlượng, hiện tại đời được tín đồ kính trọng; bị tiêu diệt lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, đã thành Vô thượngChánh giác”.

Bấy tiếng Văn Thù nhân tình tát xin Phậttruyền bá kinh này, giải ách trừ tai, cứu vãn đời mở đạo.

Đức Phật lại bảo: "Nếu bao gồm ngườinào cúng dường mong phước, thì trước phải tạo lập bảy tượng của Phật Dược Sư để trêntòa cao, rải hoa dưng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ trung khu thanh tịnh, ko giận,không buồn, yêu đương xót bọn chúng sanh, khởi vai trung phong cứu hộ. Luôn luôn nhớ bổn nguyện côngđức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tư, dạy fan làm phước, thì được công đứckhông thể nghĩ bàn.

"Nếu ở cụ gian, quá núi băngngàn, luôn gặp gỡ tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan liêu lại hành hình, dưới hải dương cákình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã mọi nơi, hết mặt đường chạy thoát. Nhờ bao gồm căn lành đời trước, nênnhớ thương hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm lâu trì, vớ cảtội này theo phía trên tan mất.

"Nếu có Phật tử lỡ phạm cấm giới,sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư lưu lại Ly quang quẻ Vương Như Lai. Nhờ côngđức này, khỏi mặt đường sanh tử.

"Nếu có phụ nữ chịu khổ cơ hội sanh,sức lực tiêu tan, tưởng chừng đề xuất chết. Dựa vào phước đời trước, nghe được danhhiệu của Phật Dược Sư giữ Ly quang Vương Như Lai, liền không còn khổ đau, hạ sinh maulẹ, bà bầu con bình an”.

Phật hỏi A Nan có tin bài toán ấy? A Nan vùng dậy mà bạch Phật rằng: "Mặt trăng lạnh lên, mặttrời lạnh lẽo lại, khẩu ca Như Lai không lúc nào sai. Nhưng chúng đời sau tánh haytự cao, thiếu tín nhiệm lời Phật, sẽ ảnh hưởng đọa lạc ở chốn tam đồ”.

Bấy giờ, trong chúng hội này cómột người tình tát thương hiệu là cứu giúp Thoát quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: "Bạch Đức ThếTôn! sau thời điểm Như Lai khử độ, những người dân đau khổ, bệnh nặng, tí hon gầy; bà con, anh em hết lòng cứu giúp chữa,mà vẫn không khỏi, lại thấy sứ mang Diêm Ma sau thời điểm kiểm tra gửi hồn về địa phủđang đợi xét xử. Nếu gồm Phật tử vì bạn bệnh này, rước đầy đủ bảy Thầy, treo phantục mạng, không còn lòng cầu nguyện Đức Dược Sư lưu lại Ly quang đãng Vương Như Lai. Thần thức tín đồ này hoàn toàn có thể trở lại,nhớ rõ mọi vấn đề ở chốn âm ty; vì thế từ đây cần mẫn tu phước, dẫu sanhtrong đời ngũ trược mà lại vẫn an lành”.

Bấy giờ, A Nan muốn nắm rõ ràngvề đèn cứu mạng cùng với thầnphan, làm sao giải oan cho người đã chết.

Cứu Thoát bồ tát bạch Đức A Nan,ở trong trần gian nếu gồm kẻ bệnh, mong được bình an, tất cả người thân yêu cầu giữtám phần trai giới, mở kho ba thí, cúng dường bọn chúng Tăng, lập lũ treo phan tụcmạng trước bảy biểu tượng của Phật Dược Sư, tư mươi chín ngày đêm đốt đèn bổnmạng. Chư Tăng ước nguyện, lễ Phật Dược Sư, giải ách trừ tai thần chú. Làm cho đủviệc ấy, dịch khổ tiêu trừ.

Bấy giờ, A Nan nói mạng đã hết,làm sao không chết, nhưng mà được sinh sống thêm?

Cứu Thoát người tình tát thưa liền: "ThếTôn bao gồm dạy chín nhiều loại hoạnh hồn, cho nên vì thế ta khuyên làm cho phan và đèn tục mạng, đểkhỏi tai nạn, được sống thọ dài. Chín thứ hoạnh này thật không hết số, nhưng mà vìquá khổ, nên phải chết oan.

"Thứ nhứt, tín đồ bệnh ko đủthuốc thang, không bạn chăm sóc, bệnh dịch không đáng bị tiêu diệt mà bắt buộc qua đời. Thứhai, số đông kẻ nghịch bời, đắm đuối tửu sắc. Máy ba, bị bắt, bị xử quyết hình. đồ vật tư,chết chìm. Trang bị năm, bị tiêu diệt cháy. Sáu, bị ác thú. Máy bảy, rơi từ bên trên cao. Tám,bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Sản phẩm công nghệ chín, mai một bởi vì thiếu thức ăn, yêu cầu bị chếtoan, đề nghị làm hoạnh tử.

"Lại nữa A Nan! Ở trên cầm cố gianthường thao tác làm việc ác, Diêm vương xử phạt, đề nghị giảm tuổi đời. Ta khuyên những ngườiphóng sanh, tu phước, sẽ được thọ mạng thọ dài”.

Bấy giờ, trong chúng hội này,mười nhị Dược Xoa đại tướng cùng với thần binh, toàn bộ phát tâm quy y Tam Bảovà nguyện vì đạo, cứu giúp người đời. Bất kể nơi nào ghê này giữ bố, quyếtlòng ủng hộ fan trì khiếp này thoát khỏi nạn tai, cầu chi được nấy. Cùng tronglúc ấy, sử dụng chỉ năm color gút thương hiệu ta vào, trì tụng trừ tai thần chú, cầu nguyệnđầy đủ, new tháo dây ra. Tên của chúng ta là Cung Tỳ La đại tướng, vạc ChiếtLa đại tướng, Mê Súy La đại tướng, An Để La đại tướng, Át Nể La đại tướng, SanĐể La đại tướng, Nhơn Đạt La đại tướng, bố Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng,Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng thường xuyên ở Tabà.

Đức Phật yêu thích Ca ngay tức thì khen mườihai Dược Xoa đại tướng với thần binh cứu vãn khổ độ sinh, đền rồng ơn chư Phật.

A Nan lại bạch: "Kinh call tên gì, làm thế nào thọ trì, xin Phật chỉ bảo?”.

Thế Tôn dạy rõ kinh gọi Dược SưLưu Ly quang Vương Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, hay Thập Nhị Thần tướng NhiêuÍch hữu tình Kết Nguyện Thần Chú, cũng call Bạt Trừ Nhứt Thiết Nghiệp Chướng, mà thọ trì.

Phật nói lời này, chư đại nhân tình tát,bát bộ Thiên long, toàn bộ thế gian, Đại đức A Nan, tám ngàn Thánh tăng lên rấtvui mừng, tín thọ phụng hành.

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠNNGÔN

Nam tế bào bạt già phát đế bệ gần kề xả,lủ rô ưng ý lưu ly bác bỏ lặt bà hắc ra xà giả. Đát tha yết đa gia a ra ha đế tammiệu tam bột đà gia đát điệt tha. Án bệ gần kề thệ, bệ sát thệ, bệ ngay cạnh xả, tam mộtyết đế tóa ha. (3 lần)

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết

Nghiệp chướng bao đời số đông giải hết

Rửa sạch mát lòng trằn phát tâm thành kính

Đối trước Phật đài, ước xin giải kiết

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật

Tiêu tai diên lâu Dược Sư Phật

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

NAM MÔ DƯỢC SƯ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT (3 lần)

Mười nhì thần tướng mạo đại Dược Xoa

Trợ tuyên Chánh pháp trên Ta bà

Thiên long chén bộ rất nhiều tùy hỷ

Tà ma nước ngoài đạo đề nghị tránh xa

NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)


Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời phần đông an lành. Xin nguyện trường đoản cú bi thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời hầu hết an lành. Xin nguyện Tam Bảo hay gia hộ.

Nguyện ngày an lành, tối an lành,đêm ngày sáu thời các an lành. Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

TAM QUY

* từ quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả,phát lòng vô thượng (1 lạy)

* tự quy y Pháp, xin nguyện bọn chúng sanh, thấu rõ ghê tạng,trí huệ như biển. (1 lạy)

* từ quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh,thống lý đạichúng, tất cả không lo ngại (1 lạy)